Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości

Artykuł sponsorowany
Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na niżej opisane nieruchomości t.j.:

I. I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Chełmek położonych w Bobrku przy ul. Akacjowej.

A) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: objęte są Księgą Wieczystą nr KR1E/00050686/1, prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,

B) oraz katastru nieruchomości: w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oznaczone są jako działki nr: 517/29 o pow. 0.0777 ha, 517/30 o pow. 0.0756 ha.

C) przeznaczenie nieruchomości: działki znajdują się na terenach dla których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W w/w planie działki znajdowały się na terenach oznaczonych następującymi symbolami: MN – tereny mieszkalnictwa, usług oraz małych przedsiębiorstw rodzinnych. Przedmiotowe działki w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/307/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 roku znajduje się na terenach oznaczonych na rysunku studium następującymi symbolami: MN 2 – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno stojącym układzie budynków. Zabudowa przedmiotowych działek jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.

D) cena wywoławcza: 34.000,00 złotych brutto, 33.000,00 złotych brutto. W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.

II. II przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Chełmek położonych w Chełmku przy ul. Brzechwy,

A) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: objęte są Księgą Wieczystą nr KR1E/00050686/1, prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,

B) oraz katastru nieruchomości: nr:
a) 999/8 o pow. 0.1646 ha za cenę wywoławczą 76.000,00 złotych brutto
b) 999/9 o pow. 0.1624 ha za cenę wywoławczą 82.000,00 złotych brutto
c) 999/10 o pow. 0.1602 ha za cenę wywoławczą 81.000,00 złotych brutto
d) 999/11 o pow. 0.1580 ha za cenę wywoławczą 80.000,00 złotych brutto
e) 999/12 o pow. 0.1527 ha za cenę wywoławczą 70.000,00 złotych brutto
f) 999/13 o pow. 0.1552 ha za cenę wywoławczą 71.000,00 złotych brutto
g) 999/14 o pow. 0.2569 ha za cenę wywoławczą 111.000,00 złotych brutto.

W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.

C) przeznaczenie nieruchomości: dla przedmiotowego terenu brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zabudowa przedmiotowych działek jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Przeznaczenie w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek (Uchwała Rady Miejskiej w Chełmku Nr XXXV/307/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku): U/MN - tereny usługowo-mieszkaniowe, linie elektroenergetyczne średniego napięcia wraz ze strefami, techniczną i ochronną.

III. II przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Chełmek położonej w Chełmku przy ul. Mickiewicza,

a) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: objęta jest Księgą Wieczystą nr KR1E/00032742/0, prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
b) oraz katastru nieruchomości: nr 3289.
c) powierzchnia nieruchomości: 0.0719 ha.
d) przeznaczenie nieruchomości: dla przedmiotowego terenu brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zabudowa przedmiotowych działek jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Przeznaczenie w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek (Uchwała Rady Miejskiej w Chełmku Nr XXXV/307/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku): MN 1 - tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej.
e) cena wywoławcza: 40.000,00 złotych netto. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

IV. IV przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Chełmek położonych w Bobrku przy ul. Akacjowej.

A) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: objęte są Księgą Wieczystą nr KR1E/00050686/1, prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,

B) oraz katastru nieruchomości: w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oznaczone są jako działki nr: 517/31 o pow. 0.1460 ha, 517/32 o pow. 0.1025 ha.

C) przeznaczenie nieruchomości: działki znajdują się na terenach dla których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W w/w planie działki znajdowały się na terenach oznaczonych następującymi symbolami: MN – tereny mieszkalnictwa, usług oraz małych przedsiębiorstw rodzinnych. Przedmiotowe działki w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/307/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 roku znajduje się na terenach oznaczonych na rysunku studium następującymi symbolami: MN 2 – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno stojącym układzie budynków. Zabudowa przedmiotowych działek jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.

D) cena wywoławcza: 47.000,00 złotych brutto, 38.000,00 złotych brutto. W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.

Termin i miejsce w/w przetargów: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 MARCA 2015 ROKU W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11 I BĘDZIE TRWAŁ OD GODZ. 10.00 W ODSTĘPACH CZASU CO 10 MINUT DLA POSZCZEGÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI.

Wysokość wadium:
 dla nieruchomości opisanych w punkcie nr I wynosi: 3.500,00 złotych,
 dla nieruchomości opisanej w punkcie nr II od nr a do nr f wynosi: 8.500,00 złotych,
 dla nieruchomości opisanej w punkcie nr II nr g wynosi: 12.000,00 złotych,
 dla nieruchomości opisanej w punkcie nr III wynosi: 4.000,00 złotych,
 dla nieruchomości opisanych w punkcie nr IV wynosi: 4.500,00 złotych

Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto podane zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-90-10 wew. 30 lub 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 19 lutego 2015 roku.

Dodaj ogłoszenie